Свободно мнение - 2023-10-11 05:50:20

Законно ли е заел позицията на временен управител на МБАЛ Велинград д-р Заприн Пепелов или не?

Свободно мнение Законно ли е заел позицията на временен управител на МБАЛ Велинград д-р Заприн Пепелов или не?

Законно ли е заел позицията на временен управител на МБАЛ Велинград д-р Заприн Пепелов или не?


Върховният административен съд се произнесе срещу опита на Административен съд Пазарджик да стопира волята на бившия областен управител Трендафил Величков. Припомняме, че г-н Величков поиска от съда решението на общиснки съвет Велинград за освобождаване от длъжност на д-р Данчо Гурдев да бъде обявено за незаконосъобразно. Съда в Пазарджик обаче реши да остави жалбата на Трендафил Величков без разглеждане. Решението на Административния съд бе обжалвано, както от г-н Величков, така и от д-р Гурдев, който е конституиран като страна по делото. Решението на Върховния административен съд не закъсня и на 09.10.2023 се произнесе в полза на Областния управител и д-р Гурдев, който е кандидат за кмет на Община Велинград.


При така развилите се събития остава въпросът законно ли е вписването на Заприн Пепелов като временен управител на МБАЛ Велинград или не?


Припомняме, че д-р Заприн Пепелов, който е заемал управленски позиции в няколко от веригите лечебни заведения на Булфарма (д-р Михаил Тиков), бе вписан като управител на МБАЛ Велинград ЕООД на 18.04.23, като бе въведен в длъжност от десетки полицаи, поради масовото недоволство и протести на медицинския персонал срещу решението на местния парламен, вкарано за гласуване по предложение на кмета Коев. На 21.04.23 Пепелов решава да прекрати трудовия договор на един от малкото анестезиолози в лечебното заведение, а именно д-р Гурдев. Решението е оспорено в съда, откъдето се очаква освобождаването на д-р Гурдев да бъде обявено за незаконно. Откакто е управител Заприн Пепелов с лекота се освободил от десетки лекари и медицински сестри, а тримесечния отчет, който представя на Община Велинград, по време на своето управление сочи, че от април- юни 2023 болницата е на загуба от 327 000 лв. 


На кратко ето какво гласи решението на Върховния административен съд:

Производството е по реда на чл. 229 и следв. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).


Образувано е по два броя частни жалби, първата от които подадена от областния управител на област Пазарджик, а другата от Д. Гурдев, чрез пълномощника адв. Проданов, и двете против определение № 699/19.05.2023 г., постановено по административно дело № 311/2023 г. по описа на Административен съд - Пазарджик.

В частните жалби се поддържат оплаквания за неправилност на обжалваното определение, поради което се иска отмяната му и връщане на делото на първоинстанциония съд за продължаване на съдопроизводствените действия. В подадената от Д. Гурдев частна жалба се претендира и присъждане на направените разноски.


Ответникът Общински съвет - Велинград не изразява становище по частните жалби.


Разгледани по същество на основанията, посочени в тях, и след проверка на определението за валидност, допустимост и правилност са основателни. 


С определение № 699/19.05.2023 г. по адм. дело № 311/2023 г. Административен съд - Пазарджик е оставил без разглеждане жалбата на областния управител на област Пазарджик срещу решение № 34 по протокол № 2 от 23.02.2023 г. на Общински съвет - Велинград и е прекратил производството по делото. 


Определението е валидно и допустимо, но е неправилно.


Решението е оспорено пред първоинстанционния съд от областния управител на област Пазарджик с развити в жалбата основания по чл. 146, т. 2 и т. 3 от АПК, което оспорване съдът е приел за недопустимо.


Този извод е материално незаконосъобразен.


Съгласно чл. 32, ал. 2 от Закона за администрацията (ЗА), областният управител може да оспорва незаконосъобразните актове на общинските съвети по реда на ЗМСМА. 


В решението си ВАС посочва още


С оглед редакцията на текста трябва да се направи извода, че чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗА дават правомощия на областния управител да контролира законосъобразността на всички актове на общинския съвет, тъй като в този закон не са визирани някакви ограничения/изключения от това правило. Фактически достатъчно условие е наличието на акт на орган на местното самоуправление, по отношение на който е констатирана материална и/или процесуална незаконосъобразност от страна на областния управител. Друг довод в подкрепа на този извод е обстоятелството, че законодателят е употребил родовото понятие "актове" както в чл. 32, ал. 2 от ЗА, така и в чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, от което става ясно, че в обсега на тази правна норма са включени всички актове на общинския съвет. Нещо повече, чл. 45, ал. 4, изречение трето от ЗМСМА сочи, че оспорването спира изпълнението на индивидуалните и общите нормативни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. 


Въз основа на изложеното прекратителното определение на Административен съд - Пазарджик следва да бъде отменено като неправилно.


Досежно акцесорното искане на частния жалбоподател Д. Гурдев за присъждане на сторените деловодни разноски, по силата на чл. 226, ал. 3 във връзка с чл. 236 от АПК, по него следва се произнесе първоинстанционният съд.


Мотивиран така и на основание чл. 221, ал. 2, изречение първо, предложение второ във връзка с чл. 236 от АПК, Върховният административен съд, състав на шесто отделение


ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 699 от 19.05.2023 г., постановено по административно дело № 311/2023 г. по описа на Административен съд - Пазарджик.

ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Последни новини