Новини - 2023-10-27 17:44:21

Д-р Гурдев спечели второ дело, този път срещу незаконното му уволнение като лекар от д-р Заприн Пепелов

Новини Д-р Гурдев спечели второ дело, този път срещу незаконното му уволнение като лекар от д-р Заприн Пепелов

Съдът във Велинград излезе с решение номер 349 от 24.10.23, с което постанови, че уволнението е било незаконно по ред причини. Припомняме, че само преди дни, Върховният административен съд – София, върна за преразглеждане на Административен съд Пазарджик, решението за смяна на д-р Гурдев като управител на ,, МБАЛ Велинград“ ЕООД, без право на обжалване, което означава, че в кратки срокове, д-р Гурдев може да бъде възстановен на предходната си управленска позиция. А сега Районен съд Велинград излезе с ново решение в полза на д-р Гурдев, срещу незаконните действия на д-р Заприн Пепелов свързани с уволнението му като лекар от една, от най- дефицитните специалности в България. Представяме на вашето внимание част от решение ноимер 349 от 24.10.23, поради големият му обем от 14 страници:


..............

В случая е следвало да се изиска предварително съгласие за уволнение

на синдикален орган, определен с решение на центалното ръководство на

съответната организация, тъй като ищецът е попадал под закрилата на чл. 333,

ал. 3 КТ, във вр. с § 1, т. 6 от ДР на КТ. Установи се, че на 19.04.2023 г. д-р

Гурдев е избран за секретар на ФСЗ към КНСБ в „МБАЛ – Велинград“.
Твърденията на ответника, че изборът на секретар на синдикалната

организация не е бил легитимен до момента, в който са получили

Удостоверение No 58/02.05.2023 г. не се споделя от настоящия състав.

Юридическият факт, от който се пораждат всички права и задължения,

включително и допълнителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3 КТ, е

вземането на решение на компетентния орган на синдикалната организация

/Така Решение по гр. дело No 316 по описа за 2013 г., РС Първомай/. В случая

това е сторено на 19.04.2023 г., видно от Протокол за изборно събрание ФЗС

към КНСБ при „МБАЛ-Велинград“ ЕООД.


Съдът намира за необходимо да посочи, че уволнението е

незаконосъобразно на още едно основание . Съгласно т. 3 от ТР No 4/2021 г.,

по ТД 4/2017 г. на ОСГК на ВКС фактическият състав на основанието по чл.

328, ал. 1, т. 5 от КТ включва следните елементи: трайно неефективно

изпълнение на работата във времево, количествено или качествено


отношение, причинено от липсата на качества за изпълнение на работата.

Липсващите качества означават фактическа липса на знания, умения и навици

за изпълнение на работата. Липсата на качества по смисъла на чл. 328, ал. 1, т.

5 КТ води до неизпълнение на служебните задължения, което не се дължи на

виновното поведение на работника или служителя.

В Заповедта за уволнение, издадена от МБАЛ – Велинград са посочини

качествата, които работодателят е приел, че д-р Гурдев не притежава, а

именно: невъзможност за работа в екип; създаване на условия за

конфронтация и напрежение с ръководството на лечебното заведение;

влошаване микроклимата в лечебното заведение; агресивно поведение,

спрямо медицинския и немедицински персонал. Посочените фактически

положения не могат да се субсумират под хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ.

Същите навеждат на виновно неизпълнение на трудови задължения, което е

основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност.Като следствие от това, съдът във Велинград постановява:

РЕШЕНИЕ


No 349


гр. гр.Велинград, 24.10.2023 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


РАЙОНЕН СЪД – ВЕЛИНГРАД, IV - ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ, в

публично заседание на десети октомври през две хиляди двадесет и трета

година в следния състав:


УВАЖАВА иска на д-р Данчо Василев Гурдев с ЕГН.............., с

адрес: гр. Велинград, ул. ......................против „МБАЛ –

Велинград“ ЕООД с ЕИК 112445054, със седалище и адрес на управление: гр.

Велинград, бул. „Съединение“ No 49, по чл.344, ал.1, т.1 от Кодекса на труда,

като п р и з н а в а уволнението за незаконно и о т м е н я в а заповед No18

от 21.04.2023 г. на управителя на „МБАЛ – Велингард“, катонезаконосъобразна.

ОСЪЖДА „МБАЛ – Велинград“ ЕООД с ЕИК 112445054 , със

седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение“ No 49, да

заплати на:

- д-р Данчо Василев Гурдев с ЕГН......................., с адрес: гр. Велинград,

Ул......................., сумата от 710,24 лв., представляваща неплатено

трудово възнаграждение за месец април; сумата от 4616 лв., представляваща

обезщетение по чл. 220, ал. 1 КТ; сумата от 3795,60 лв., представляваща

обезщетение по чл. 225 от КТ, ведно със законната лихва върху посочените

главници, считано от 21.06.2023 г. до окончателното им изплащане, както и 1

866,21 лв. разноски по делото за адвокатско възнаграждение;

- ДЪРЖАВАТА в полза на бюджета на съдебната власт, такса в размер

н а 394,92 лв. и такса в размер на 5 лв. за служебното издаване на

изпълнителен лист и на

-Районен съд град Велинград разноски в размер на 153,85 лв.

ОСЪЖДА д-р Данчо Василев Гурдев с ЕГН ............................. , с адрес: гр.

Велинград, ул.............................да заплати на:

- „МБАЛ – Велинград“ ЕООД с ЕИК 112445054, със седалище и адрес

на управление: гр. Велинград, бул. „Съединение“ No 49, сумата от 46,15 лв.

разноски по делото за хонорар на вещо лице;

- ДЪРЖАВАТА в полза на бюджета на съдебната власт, такса в размер

н а 340,85 лв. и такса в размер на 5 лв. за служебното издаване на

изпълнителен лист и на

-Районен съд град Велинград разноски в размер на 46,15 лв.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта му за

присъденото трудово възнаграждение и обезщетение по чл. 220 и 225 от КТ.Съдия при Районен съд – Велинград: _______________________

Решението подлежи на обжалване, пред Окръжен съд Пазарджик в

двуседмичен срок, считано от 24.10.2023 г., на основание чл. 315, ал. 2 от

ГПК.


Последни новини